عکس قبض تلفن
عکس کارت ملی پشت و رو
عکس صفحه اول شناسنامه
آدرس تلفن ثابت و کد پستی
عکس جواز کسب یا اجاره نامه یا سند منزل یا محل کار
نام بانک، نام شعبه، کد شعبه، شماره حساب و شماره شبا

نظر بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here